Zobacz wizualizację
Wersja językowa polski english mapa strony
Aktualnie znajdujesz się na:Strona głównaInkubatorMisja, strategia i zadania
NEWS:

Misja, strategia i zadania

 •  

  Misją działalności Inkubatora Technologicznego jest zwiększenie konkurencyjności miasta i regionu poprzez kształtowanie klimatu dla innowacyjności i przedsiębiorczości. Tworzenie warunków do efektywnego tworzenia i wspierania przedsiębiorstw zorientowanych na stosowanie nowoczesnych technologii oraz stymulowania współpracy gospodarki, przemysłu ze środowiskiem naukowo - badawczym traktujemy jako swoje najwyższe, misyjne przesłanie. 

   

  Nasze strategiczne cele obejmują: 

     

  • sprzyjanie inicjatywom i podejmowanie działań na rzecz zmiany, poprawy struktury gospodarczej Stalowej Woli i regionu w kierunku większego w niej udziału firm zaawansowanych technologicznie. Podejmowanie w tym kierunku niezbędnych aplikacji własnych projektów i partnerskich (konsorcjalnych)  zgłoszeń do właściwych programów operacyjnych i programu regionalnego na lata 2014-2020

   

  • realizowanie i inicjowanie projektów badawczo-rozwojowych przy udziale ośrodków nauki, uczelni i firm przemysłowych, zmierzających do praktycznego stosowania innowacji technologicznych i produktów. Zawiązywanie w tym celu trwałych porozumień, umów, zrzeszeń klastrowych, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z uczelniami: Politechniką Rzeszowską, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, WSIZ w Rzeszowie i instytutami naukowymi, z którymi zapoczątkowano współpracę w latach 2007-2013,

    

  • upowszechnianie poprzez edukację technologiczną wiedzy o praktycznych zastosowaniach najnowocześniejszych i innowacyjnych technologii, oprzyrządowania, materiałów i surowców, wprowadzaniu do praktyki gospodarczej najnowszych rozwiązań zarządzania, informatycznych i in.,

   

  • Kontynuacja i udoskonalenie własnej inicjatywy pn. Edukacja Technologiczna, która tworzy możliwość działań komercyjnych, sprzyjających samofinansowaniu n/Spółki.

   

  • Poszerzenie dotychczasowego zakresu działań sprzyjających samofinansowaniu spółki z jednoczesnym powiązaniem  ich z realizowaną misją, strategią  i programem zadań bieżących.

   

  • upowszechnianie i inicjowanie mechanizmów współpracy, clusteringu jako warunków rozwoju, inicjowanie i poszerzenie wpływu ITSTW na współpracę i jej efekty w obrębie: Klastra Spawalniczego KLASTAL, Klastra HEFAJSTOS, SGPPL DOLINA LOTNICZA i Trójkąta Inkubacji i Zaawansowanych Technologii Stalowa Wola-Mielec-Rzeszów  oraz innych mechanizmów współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami Innowacji.

   

  • Zainicjowanie i kontynuacja przedsięwzięć wiążących innowacje, zwłaszcza innowacje w sferze usług z potrzebami społecznymi środowiska (innowacje społeczne). Wykorzystanie w tym celu doświadczeń związanych z inkubacją w ITSTW Innowacyjnej Spółdzielni Socjalnej, inspiracja do prospołecznych i innowacyjnych projektów z finansowaniem zewnętrznym.

   

   

  • stymulowanie różnych działań prorozwojowych w środowisku miasta i regionu, w każdym ich przejawie zgodnym ze strategicznymi celami ITSTW i jego otoczenia. Poszerzenie zakresu współpracy  z lokalnymi i regionalnymi ośrodkami samorządu lokalnego dla udziału Inkubatora w promujących gospodarkę lokalną przedsięwzięciach promocyjnych o zasięgu ponadlokalnymi (w oparciu o pozytywne doświadczenia z organizacji podkarpackiego Seminarium Spawalniczego, spotkania kooperacyjnego z przedsiębiorcami niemieckimi z udziałem Konsulatu Niemiec w Krakowie, uczestnictwa w targach ogólnopolskich i zagranicznych misjach).
  Do zadań Inkubatora Technologicznego należy, m.in.:
   
  • inkubowanie firm rozpoczynających działalność i zapewnienie usług wsparcia dla innowacyjnych firm;
  • działania informacyjne, szkoleniowe doradcze w zakresie promocji innowacyjności i transferu technologii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw;
  • wynajem powierzchni biurowej oraz udostepnienie wyposażenia laboratoryjno-produkcyjnego rozwijającym się firmom;
  • zarządzanie terenami inwestycyjnymi, przeznaczonymi dla firm technologicznych w fazie ekspansji na wspieranie rozwoju przedsiębiorstw;
  • podejmowanie projektów i  przedsięwzięć służących realizacji statutowych zadań, zapewnieniu ich finansowania itp.
  • wykonywanie usług produkcyjnych i laboratoryjnych na rzecz osób i przedsiębiorstw zainteresowanych ofertą ITSTW w tym zakresie,
  • zarządzanie obiektami i urządzeniami powierzonymi Inkubatorowi przez właściciela w ramach umów operatorskich;
  • aktywne uczestniczenie we własnych i zewnętrznych projektach klastrowych, zgodnych ze strategicznymi celami ITSTW.