Zobacz wizualizację
Wersja językowa polski english mapa strony
Aktualnie znajdujesz się na:Strona głównaAktualności
NEWS:

Aktualności

1497009955_1482409305_1473077564_1472472590_krotkie_-_Kopia.PNG

O G Ł O S Z E N I E o naborze partnera do projektu

dodano dnia: 2017-06-09 14:05:55

Inkubator Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli, lider projektu, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 217), ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.5, Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP, Konkurs zamknięty nr RPPK.07.05.00-IP.01-18-008/16.

 

pobierz

powrót